Notatki z ucieczki – niedziela

Pią­tej uciecz­ki dzień pierw­szy. Burza, kozy i cen­tau­ry, czy­li odblo­ko­wu­je­my kre­atyw­ność przy komin­ku w warun­kach swo­bod­nych acz regu­lo­wa­nych.

Program Hardkon Larpers’ Retreat No5

Pro­gram pią­tej lar­po­wej uciecz­ki, czy­li ple­ne­rów lar­po­pi­sar­skich. 12 pre­zen­ta­cji, 6 debat i 6 sesji kre­atyw­nych – a do tego roz­mo­wy, pisa­nie, noc­ne spa­ce­ry i posie­dze­nia przy komin­ku. Uciek­nij z nami pisać gry!

Czwarta Ucieczka, czwarty Powrót

Za nami powrót z czwar­tej Lar­po­wej Uciecz­ki. Wró­ci­li­śmy do domów kil­ka mie­się­cy temu. Życie pochło­nę­ło. Ale uwa­ża­my, że pod­su­mo­wa­nia są waż­ne. Dla­te­go tra­dy­cyj­nie oddaj­my głos Uczest­ni­kom (pra­wie wszyst­kich uda­ło się namó­wić na napi­sa­nie kil­ku słów).  Nasza część pod­su­mo­wa­nia skła­da się do trzech infor­ma­cji: W tym roku ucie­ka­my 1 wrze­śnia (nie­dzie­la) […]