Tag: design

 • Notatki z ucieczki – niedziela

  Notatki z ucieczki – niedziela

  Piątej ucieczki dzień pierwszy. Burza, kozy i centaury, czyli odblokowujemy kreatywność przy kominku w warunkach swobodnych acz regulowanych.

 • Program Hardkon Larpers’ Retreat No5

  Program Hardkon Larpers’ Retreat No5

  Program piątej larpowej ucieczki, czyli plenerów larpopisarskich. 12 prezentacji, 6 debat i 6 sesji kreatywnych - a do tego rozmowy, pisanie, nocne spacery i posiedzenia przy kominku. Ucieknij z nami pisać gry!

 • Piąta larpowa ucieczka!

  Piąta larpowa ucieczka!

  Piąta larpowa ucieczka! Czmychnij z nami do lasu pisać larpy 🙂

 • Czwarta Ucieczka, czwarty Powrót

  Czwarta Ucieczka, czwarty Powrót

  Za nami powrót z czwar­tej Lar­po­wej Uciecz­ki. Wró­ci­li­śmy do domów kil­ka mie­się­cy temu. Życie pochło­nę­ło. Ale uwa­ża­my, że pod­su­mo­wa­nia są waż­ne. Dla­te­go tra­dy­cyj­nie oddaj­my głos Uczest­ni­kom (pra­wie wszyst­kich uda­ło się namó­wić na napi­sa­nie kil­ku słów).  Nasza część pod­su­mo­wa­nia skła­da się do trzech informacji: W tym roku ucie­ka­my 1 wrze­śnia (nie­dzie­la) i pra­cu­je­my do 9 ( […]