Pisa­nie niniej­sze­go zapro­sze­nia na kolej­ną lar­po­wą uciecz­kę po raz pią­ty nie jest łatwe. Jak po raz kolej­ny napi­sać – lecz inny­mi sło­wy – że war­to raz w roku wyrwać się z codzien­no­ści, uciec na kil­ka dni w pro­ste życie by sku­pić się na swo­jej pasji?

Spró­bu­ję więc jak najprościej. 

LARPOWA UCIECZKA No5: 

 • trwa tydzień, 
 • odby­wa się w lesie, 
 • ma kame­ral­ny charakter, 
 • w pro­gra­mie pre­zen­ta­cje, dys­ku­sje, sesje kre­atyw­ne, dobro­wol­ny rygor pisa­nia gier, spa­ce­ry na prze­wie­trze­nie głów i nasia­dó­wy przy kominku.

Uciecz­ka skie­ro­wa­na jest do każ­de­go, kto chce odpo­cząć pisząc lar­py  i wymie­nić się wie­dzą na temat ich tworzenia

 • Jeśli jesteś wypa­lo­nym auto­rem kil­ku­dzie­się­ciu gier – to impre­za dla Ciebie.
 • Jeśli chcesz napi­sać swój pierw­szy larp i nie wiesz jak się za to zabrać – to impre­za dla Ciebie. 
 • Jeśli marzy ci się kame­ral­na KOLA, przez tydzień i w lesie – to impre­za dla Ciebie.

Jeśli inte­re­su­je Was pisa­nie lar­pów, to wyda­rze­nie zosta­ło uszy­te pod Wasze potrze­by. Lar­po­wą uciecz­kę orga­ni­zu­je­my po raz pią­ty, cały czas szli­fu­jąc jej for­mu­łę. Z roku na rok efek­ty naszej pra­cy są lep­sze – bo coraz czę­ściej może­cie w “uciecz­ko­we” lar­py pograć na kon­wen­tach i festi­wa­lach fan­ta­sty­ki. Jak do tej pory w peł­nej kra­sie świa­tło dzien­ne ujrza­ły gry:

 • Tajem­ni­ce Blac­kwa­ter Man­sion /HLR 2015
 • Vam­pin­der Club /HLR 2016
 • Dre­am a Lit­tle Dre­am of Me /HLR 2017
 • Blue Atlan­tis /HLR 2018
 • Mali Bogo­wie  /HLR 2018
 • Pod Moc­nym Anio­łem  /HLR 2018
 • To nie mogło zda­rzyć się dwa razy  /HLR 2018

W tym roku przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka­na­ście nowych pre­zen­ta­cji o desi­gnie (w tym, na waszą proś­bę, mini-serię “fun­da­men­ty”) i inspi­ru­ją­cych tema­tów debat. Do tego nowe for­mu­ły sesji kre­atyw­nych – powró­ci jedy­nie “Wyzwa­nie kolo­rów”, bo oka­za­ło się przy­nieść naj­wię­cej dobrych pomy­słów w ubie­głym roku.

Jeśli już u nas byli­ście, powiem krót­ko: wra­caj­cie znów, to już za kil­ka­na­ście tygo­dni. Zasłu­ży­li­śmy, by poda­ro­wać sobie ten czas i sku­pić się na nada­niu kształ­tu i for­my rodzą­cym się w naszych gło­wach pomy­słom na lar­py. Chce­my zna­leźć się w gru­pie ludzi, z któ­rymi war­to roz­ma­wiać, dys­ku­to­wać, kon­fron­to­wać poglą­dy i pomy­sły. Bro­nić swo­jej wizji, pod­wa­żać i testo­wać zało­że­nia innych. Brać udział we wspól­nych burzach mózgów. Zga­dzać się, kłó­cić i znaj­do­wać roz­wią­za­nia. Słu­chać, pod­po­wia­dać, czy­tać, oglą­dać, myśleć. Pra­co­wać. Two­rzyć. Inspi­ro­wać innych i bywać zainspirowaną/-ym.

Chcesz wie­dzieć, jak prze­bie­ga­ła uciecz­ka w ubie­głych latach? Pod­czas każ­dej z ucie­czek pro­wa­dzi­li­śmy dzien­nik, wszyst­kie wpi­sy znaj­dziesz na blo­gu kolej­nych edycji. 

Jeśli jesz­cze nie uczest­ni­czy­li­ście w uciecz­ce – poczy­taj­cie nasze codzien­ne wpi­sy na blo­gach z poprzed­nich lat. Rela­cje spi­sa­ne przez naszych uczest­ni­ków znaj­dzie­cie TU, TU i TU.

Na deser ofe­ru­je­my Wam pierw­szą wer­sję tego­rocz­ne­go PROGRAMU naszej impre­zy. Cze­ka­my na Wasze pro­po­zy­cje – wciąż może­cie ZGŁOSIĆ swo­ją pre­zen­ta­cję, zapro­po­no­wać temat deba­ty lub pomysł na sesję kreatywną.

Do zoba­cze­nia we wrześniu!

Pio­trek i Kula