O projekcie

Nic tak nie in­spi­ru­je do ro­bie­nia no­wych gier, jak gra­nie. Po za­koń­cze­niu se­zo­nu gło­wy za­wsze pę­ka­ją w szwach od po­my­słów.

Niestety, po wa­ka­cjach więk­szość z nas do­pa­da tzw. pro­za ży­cia. Idee, któ­re tęt­ni­ły nam w czasz­kach kie­dy wra­ca­li­śmy do do­mu z ko­lej­nych im­prez są spy­cha­ne na dal­szy plan przez co­dzien­ność.

W koń­cu więk­szość z nich lą­du­je w prze­gród­ce umy­słu ozna­czo­nej ta­blicz­ką „kie­dyś na­pi­szę ten larp”.

To „kie­dyś” za­zwy­czaj ni­gdy nie nad­cho­dzi.

Chcemy te­mu za­po­biec.

Dlaczego się spo­ty­ka­my?Kto mo­że przy­je­chać?Co bę­dzie­my ro­bić?Czego nie bę­dzie­my ro­bić?

Masz pytanie?

Jeśli tak, skon­tak­tuj się z na­mi za po­mo­cą pro­ste­go for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go.

Postaramy się od­po­wie­dzieć moż­li­wie szyb­ko.

Planowane aktywności

Pokazy

Prezentacje wy­se­lek­cjo­no­wa­nych fil­mów z kon­fe­ren­cji lar­po­wych oraz spo­tkań TED do­ty­czą­ce lar­pów, pro­jek­to­wa­nia i gier.

Testy

Krótkie roz­gryw­ki czę­ścio­wo go­to­wych gier, ma­ją­ce na ce­lu spraw­dze­nie dzia­ła­nia za­sto­so­wa­nych roz­wią­zań.

Dyskusje

Godzinne se­sje po­świę­co­ne kon­kret­nym za­gad­nie­niom pro­jek­to­wym w for­mie dys­ku­sji pro­wa­dzo­nej przez mo­de­ra­to­ra.

Praca własna

Czas prze­zna­czo­ny na pra­cę nad przy­wie­zio­ny­mi w gło­wach po­my­sła­mi oraz za­po­zna­nie się z przy­go­to­wa­ną li­te­ra­tu­rą do­ty­czą­cą lar­pów oraz pro­jek­to­wa­nia gier.

Sesja konfrontacji

Moment na pre­zen­ta­cję swo­je­go po­my­słu (3minuty) i/lub efek­tów do­tych­cza­so­wej pra­cy po­zo­sta­łym uczest­ni­kom, szyb­ką bu­rzę mó­zgów i ze­bra­nie opi­nii.

Prezentacja dnia

Prelekcja po­świę­co­na jed­ne­mu z za­gad­nień zwią­za­nych z pro­jek­to­wa­niem gier (45 mi­nut) oraz pre­zen­ta­cja nie­ty­po­wych lub awan­gar­do­wych po­my­słów “w te­ma­cie” (15 mi­nut).

Zostań tutorem

Prowadzący punk­ty pro­gra­mu to au­to­rzy gier od lat do­sko­na­lą­cy swój warsz­tat.
W trak­cie na­sze­go spo­tka­nia po­dzie­lą się swo­im do­świad­cze­niem, po­my­sła­mi i zdo­by­tą wie­dzą.
Jeśli chcesz do­łą­czyć do te­go gro­na i po­pro­wa­dzić któ­ryś z punk­tów pro­gra­mu, za­pra­sza­my do ze­spo­łu.
Na two­ją de­cy­zję cze­ka­my do 16 sierp­nia.

Gdzie, kiedy, za ile

 

Spotykamy się w ośrod­ku agro­tu­ry­stycz­nym „Przystanek Alaska” w Gliśnie Wielkim na Pomorzu. To miej­sce do­brze zna­ne licz­ne­mu gro­nu lar­pow­ców: w la­tach 2008 – 2014 go­ści­ło Festiwal Hardkon, a od 2015 Dreamhaven. Ośrodek po­ło­żo­ny jest 20 km od Bytowa, w le­sie na obrze­żach Borów Tucholskich, nad je­zio­rem Kamieniczno.

Nasze spo­tka­nie roz­pocz­nie się w so­bo­tę, 29 sierp­nia i po­trwa ty­dzień do nie­dzie­li, 6 wrze­śnia. Spotkanie ma cha­rak­ter otwar­ty. Jeśli z ja­kiś po­wo­dów nie mo­że­cie przy­je­chać na ca­łość im­pre­zy, war­to po­ja­wić się cho­ciaż na kil­ka dni.

Czas Całość wy­da­rze­nia Pojedyncze dni
Nocleg w dom­ku na po­lu w dom­ku na po­lu
Cena 190 zł 150 zł 30 zł/dzień 25 zł/dzień

Plan dnia

 

W od­róż­nie­niu od kon­wen­tów i fe­sti­wa­li lar­po­wych, na­sze spo­tka­nie bę­dzie mia­ło zu­peł­nie in­ny prze­bieg.

Każdy dzień bę­dzie miał ta­ki sam har­mo­no­gram i rytm, acz­kol­wiek w trak­cie wspól­nych spo­tkań co­dzien­nie po­ru­szać bę­dzie­my in­ne aspek­ty two­rze­nia lar­pów.

Tematy po­szcze­gól­nych punk­tów pro­gra­mu oraz pro­wa­dzą­cych pre­zen­ta­cje przed­sta­wi­my po 16 sierp­nia.

po śnia­da­niu po obie­dzie po ko­la­cji
11 – 15 16 – 20 21 +
  • pre­zen­ta­cja
  • kon­fron­ta­cja
  • pra­ca wła­sna
  • pra­ca wła­sna
  • wspól­na dys­ku­sja
  • pra­ca wła­sna
  • te­sty pro­to­ty­po­wych gier
  • po­ka­zy fil­mo­we

 

Zanim zdecydujesz się uciec z nami

Logistyka Przystanku AlaskaCo za­pew­nia­my?Co za­brać ze so­bą?Jak do­trzeć?

Zapraszamy do Wielkiej Larpowej Ucieczki!

Aby ode­rwać się ra­zem z na­mi od co­dzien­no­ści i za­jąć tym, co wszyst­kich nas krę­ci naj­bar­dziej, pro­si­my o do­peł­nie­nie nie­skom­pli­ko­wa­nych for­mal­no­ści.

Aktualności

Pierwsza ucieczka, pierwszy powrót

Pierwsza larpowa ucieczka za nami. Wróciliśmy do domów kilka dni temu. Upłynęło więc dość czasu, aby pokusić się o podsumowanie.…

Notatki z ucieczki – sobota

5 września 2015, jesienny blues Kochany dzienniku! Dzisiaj ostatni dzień naszej ucieczki i mój ostatni wpis. Zanim poddam się fali…

Notatki z ucieczki – piątek

4 września 2015, deszcze pracowite Kochany dzienniku! Nasz pobyt zbliża się nieuchronnie ku końcowi, ale nie zwalniamy tempa. Nie byliśmy…

Nie byłeś jeszcze na Alasce?

Wybierz się na wir­tu­alną wy­ciecz­kę po ośrod­ku

Organizatorzy

Piotr-Budzisz

Piotr Budzisz

Na co dzień zaj­mu­ją­cy się fi­zy­ką. Ścisły umysł po­zwo­lił mu przez ostat­nie kil­ka lat mie­rzyć się z upio­rem w po­sta­ci lo­gi­sty­ki Festiwalu Larpowego Hardkon. Hobbystycznie zaj­mu­je się pro­wa­dze­niem (oko­ło) fan­ta­stycz­nych stron in­ter­ne­to­wych. Od ro­ku je­den z za­ło­ży­cie­li i or­ga­ni­za­to­rów cy­klicz­nych spo­tkań lar­po­wych BlackBox 3City.

Piotr-Milewski

Piotr Milewski

Kaszub z Helu, acz uro­dzo­ny w Gdyni i za­miesz­ka­ły tam­że. Współtwórca i głów­ny or­ga­ni­za­tor Festiwalu Larpowego Hardkon w la­tach 2007–2014. Trzykrotny zdo­byw­ca na­gro­dy Złota Maska, czło­nek Jury kon­kur­sów lar­po­wych Złota Brama 2008, Larpy Najwyższych Lotów 2013 i 2014 oraz Złote Maski 2015.

Malwina-Otto

Malwina Otto

Kawałek spa­cze­nia, któ­ry spadł­szy na Grimuarową zie­mię mor­fo­wał w pra­co­wi­te­go mi­nio­na bu­du­ją­ce­go “fan­ta­stycz­ne” rze­czy - od ty­ci­KO­Nów, zom­bie wal­ków, wy­da­rzeń pa­ra­te­atral­nych, przez kon­wen­ty tj. Falkon, Hardkon, DreamHaven. Napisała też czte­ry lar­py.

FunReal

FunReal

Stowarzyszenie Twórców Gier "FunReal" dzia­ła w Trójmiescie od 2008 ro­ku. Jego głów­nym za­da­niem jest or­ga­ni­za­cja im­prez po­świę­co­nych grom i fan­ta­sty­ce, a tak­że wy­mia­na wie­dzy i do­świad­czeń wśród au­to­rów sze­ro­ko poj­mo­wa­nych gier. Najbardziej roz­po­zna­wal­ne im­pre­zy sto­wa­rzy­sze­nia to fe­sti­wa­le Hardkon, Dreamhaven oraz Gramy!(2009-2010), kon­fe­ren­cja lar­po­wa KOLA 2014 oraz kon­went Puckon (2010-2011)..