Program Hardkon Larpers’ Retreat No4

Skła­da­jąc pro­gram naszej lar­po­wej uciecz­ki zasta­na­wia­li­śmy się, kie­dy (jeśli w ogó­le) nadej­dzie taki rok, w któ­rym będzie­my mie­li wię­cej uczest­ni­ków, niż punk­tów pro­gra­mu 🙂 Przed­sta­wia­my tema­ty 16 pre­zen­ta­cji, 9 debat i 8 wyzwań kre­atyw­nych przy­go­to­wa­nych dla Was przez naszych tuto­rów. Mamy nadzie­ję, że pod­trzy­ma­my zasły­sza­ną gdzieś recen­zję nasze­go wyda­rze­nia, któ­ra […]

Idź sobie, GNS.

Masz już 21 lat i przez ten czas zdą­ży­łeś się wepchnąć w total­nie nie­swo­je miej­sca. Niby nor­mal­na rzecz, zda­rza się wszę­dzie, pro­blem jed­nak w tym, że robisz tam wię­cej szko­dy niż pożyt­ku. Gdzie niby? No cóż – przede wszyst­kim uda­jesz typo­lo­gię celów gry. A total­nie nią nie jesteś. Mam two­je […]

Ponad 2000 gier

… odkry­łem wczo­raj wcho­dząc na stro­nę 200 Word RPG Chal­len­ge Kon­kurs wystar­to­wał w 2005 roku i już przy pierw­szym podej­ściu nade­sła­no nań pra­wie 400 sce­na­riu­szy. Gry zgło­szo­ne w latach 2015 – 2017 są zebra­ne w pli­kach PDF (gry z roku 2017 wyda­no w for­mie papie­ro­wej i moż­na kupić onli­ne za […]

Weźmy się, jedźmy, twórzmy

Twór­cy począt­ku­ją­cy i sta­rzy wyja­da­cze. Sta­li bywal­cy i ci, któ­rzy pierw­szy raz o nas sły­szą. Zapra­sza­my was do udzia­łu w IV lar­po­wej uciecz­ce. Zapa­kuj­cie lap­to­py, notat­ki, pro­wiant, śpi­wór i gło­wy peł­ne pomy­słów. Wymień­my się wie­dzą, napisz­my kil­ka lar­pów. Co zosta­je po sta­re­mu? Miej­sce. Czas. Cena. Typy punk­tów pro­gra­mu i har­mo­no­gram […]