Notatki z ucieczki – wtorek

Wto­rek, 5 wrze­śnia – Moon­li­ght Jour­ney Kocha­ny dzien­ni­ku! Zaczy­nam się budzić coraz wcze­śniej i to jest nie­po­ko­ją­ce. W domu zwle­kam się z tru­dem, mózg zaczy­na dzia­łać na pół gwizd­ka oko­ło połu­dnia, przy­spie­sza po sie­dem­na­stej. Tutaj jest zupeł­nie ina­czej – poło­wę pra­co­wych zobo­wią­zań przy­tar­ga­nych mimo woli – jestem w sta­nie odrobić […]

Notatki z ucieczki – niedziela

Nie­dzie­la, 3 wrze­śnia – doświad­cza­nie doświad­cze­nia Kocha­ny dzien­ni­ku! Jest nam sza­ro i nastro­jo­wo, na tyle chłod­no na zewnątrz, że w pali­my w kozie Cha­ty Ada­ma co czy­ni naszą małą bazę na strysz­ku przy­tul­nie domo­wą. Wsta­li­śmy podej­rza­nie wyspa­ni, posi­li­li­śmy wspól­nie i o 11 Mal­wi­na roz­po­czę­ła pierw­szą ze swo­ich pre­zen­ta­cji. Temat: SD […]

Notatki z ucieczki – sobota

Notat­ki z uciecz­ki, 2 wrze­śnia – dwie nogi immer­sji Kocha­ny dzien­ni­ku! Znów ucie­kli­śmy na Ala­skę by w oto­cze­niu o znacz­nie zre­du­ko­wa­nej licz­bie dys­trak­to­rów wymie­nić się wie­dzą i prze­nieść pomy­sły na nowe lar­py na papier. Tym razem nie przy­wi­tał nas wście­kły upał, ale chłód i pogo­da w krat­kę. Zamiast kar­mi­no­wych rżysk […]