Notatki z ucieczki – wtorek

Sty­le cha­rak­te­rów John­so­na jako inspi­ra­cja do two­rze­nia trud­nych posta­ci. Trans­pa­rent­ność i sekret­ność. No i lar­py onli­ne po raz drugi. 

Notatki z ucieczki – czwartek

Wiel­kie Nar­ra­cje i te Małe, wie­lo­głos posta­ci i lar­py zro­dzo­ne z pust­ki Układu
Sło­necz­ne­go. Zapra­sza­my do lek­tu­ry kolej­ne­go wpi­su w naszym uciecz­ko­wym dzienniku 🙂

Notatki z ucieczki – środa

Dźwięk w lar­pach, mecha­ni­ki i meta­tech­ni­ki a do tego deba­ta że aż strach. Dobry dzień zakoń­czo­ny lar­po­wym kalendarzem 🙂

Notatki z ucieczki – wtorek

Intry­ga na 100% – spraw­dzo­ne meto­dy od dwu­stu lat. Oraz – ile krze­seł mam usta­wić, by szyb­ko uknu­li zdra­dziec­ki plan?…

Notatki z ucieczki – poniedziałek

Budo­wa­nie świa­tów i skła­da­nie gier z arche­ty­pów. A tak­że krót­kie pod­su­mo­wa­nie lar­pów­ko­wych tren­dów z ostat­nie­go roku.

Notatki z ucieczki – niedziela

Pią­tej uciecz­ki dzień pierw­szy. Burza, kozy i cen­tau­ry, czy­li odblo­ko­wu­je­my kre­atyw­ność przy komin­ku w warun­kach swo­bod­nych acz regulowanych. 

Program Hardkon Larpers’ Retreat No5

Pro­gram pią­tej lar­po­wej uciecz­ki, czy­li ple­ne­rów lar­po­pi­sar­skich. 12 pre­zen­ta­cji, 6 debat i 6 sesji kre­atyw­nych – a do tego roz­mo­wy, pisa­nie, noc­ne spa­ce­ry i posie­dze­nia przy komin­ku. Uciek­nij z nami pisać gry!