Notatki z ucieczki – czwartek

Wiel­kie Nar­ra­cje i te Małe, wie­lo­głos posta­ci i lar­py zro­dzo­ne z pust­ki Układu
Sło­necz­ne­go. Zapra­sza­my do lek­tu­ry kolej­ne­go wpi­su w naszym uciecz­ko­wym dzienniku 🙂

Notatki z ucieczki – środa

Dźwięk w lar­pach, mecha­ni­ki i meta­tech­ni­ki a do tego deba­ta że aż strach. Dobry dzień zakoń­czo­ny lar­po­wym kalendarzem 🙂

Notatki z ucieczki – wtorek

Intry­ga na 100% – spraw­dzo­ne meto­dy od dwu­stu lat. Oraz – ile krze­seł mam usta­wić, by szyb­ko uknu­li zdra­dziec­ki plan?…

Notatki z ucieczki – poniedziałek

Budo­wa­nie świa­tów i skła­da­nie gier z arche­ty­pów. A tak­że krót­kie pod­su­mo­wa­nie lar­pów­ko­wych tren­dów z ostat­nie­go roku.

Notatki z ucieczki – niedziela

Pią­tej uciecz­ki dzień pierw­szy. Burza, kozy i cen­tau­ry, czy­li odblo­ko­wu­je­my kre­atyw­ność przy komin­ku w warun­kach swo­bod­nych acz regulowanych. 

Program Hardkon Larpers’ Retreat No5

Pro­gram pią­tej lar­po­wej uciecz­ki, czy­li ple­ne­rów lar­po­pi­sar­skich. 12 pre­zen­ta­cji, 6 debat i 6 sesji kre­atyw­nych – a do tego roz­mo­wy, pisa­nie, noc­ne spa­ce­ry i posie­dze­nia przy komin­ku. Uciek­nij z nami pisać gry!

Czwarta Ucieczka, czwarty Powrót

Za nami powrót z czwar­tej Lar­po­wej Uciecz­ki. Wró­ci­li­śmy do domów kil­ka mie­się­cy temu. Życie pochło­nę­ło. Ale uwa­ża­my, że pod­su­mo­wa­nia są waż­ne. Dla­te­go tra­dy­cyj­nie oddaj­my głos Uczest­ni­kom (pra­wie wszyst­kich uda­ło się namó­wić na napi­sa­nie kil­ku słów).  Nasza część pod­su­mo­wa­nia skła­da się do trzech infor­ma­cji: W tym roku ucie­ka­my 1 wrze­śnia (nie­dzie­la) […]