Hardkon Larpers' Retreat

To ponad tygodniowe warsztaty z tworzenia larpów

29.08-5.09.2021 r. Przystanek Alaska

O projekcie


Nie­ste­ty, po waka­cjach więk­szość z nas dopa­da tzw. pro­za życia. Idee, któ­re tęt­ni­ły nam w czasz­kach kie­dy wra­ca­li­śmy do domu z kolej­nych imprez są spy­cha­ne na dal­szy plan przez codzienność.

Nic tak nie inspi­ru­je do robie­nia nowych gier, jak gra­nie. Po zakoń­cze­niu sezo­nu gło­wy zawsze pęka­ją w szwach od pomysłów.

W koń­cu więk­szość z nich lądu­je w prze­gród­ce umy­słu ozna­czo­nej tablicz­ką „kie­dyś napi­szę ten larp”.

To „kie­dyś” zazwy­czaj nigdy nie nadchodzi.

Chce­my temu zapobiec.

Dla­cze­go się spo­ty­ka­my?Kto może przy­je­chać?Co będzie­my robić?Cze­go nie będzie­my robić?

Hard­kon Lar­pers’ Retre­at to tydzień, któ­ry chce­my poświę­cić pisa­niu gier w towa­rzy­stwie innych twórców.

Zasłu­ży­li­śmy, by poda­ro­wać sobie ten czas i sku­pić się na nada­niu kształ­tu i for­my rodzą­cym się w naszych gło­wach pomy­słom na larpy.

Chce­my zna­leźć się w gru­pie ludzi, z któ­ry­mi war­to roz­ma­wiać, dys­ku­to­wać, kon­fron­to­wać poglą­dy i pomy­sły. Bro­nić swo­jej wizji, pod­wa­żać i testo­wać zało­że­nia innych. Brać udział we wspól­nych burzach mózgów. Zga­dzać się, kłó­cić i znaj­do­wać roz­wią­za­nia. Słu­chać, pod­po­wia­dać, czy­tać, oglą­dać, myśleć. Pra­co­wać. Two­rzyć. Inspi­ro­wać innych i bywać zainspirowaną/-ym.

Zapra­sza­my więc wszyst­kich, któ­rzy mają pomy­sły na gry i chcą je wykuć w gorą­cej i twór­czej atmos­fe­rze. Jeśli jesteś wypa­lo­nym auto­rem kil­ku­dzie­się­ciu gier – to impre­za dla ciebie.

Jeśli chcesz napi­sać swój pierw­szy larp i nie wiesz jak się za to zabrać – to impre­za dla ciebie.

Uprasz­cza­jąc.

Jeśli masz pomysł i chcesz napi­sać larp – przy­jeż­dżaj. To impre­za dla ciebie.

Będzie­my pra­co­wać nad swo­imi pro­jek­ta­mi, korzy­sta­jąc z wie­dzy i doświad­cze­nia współ­uczest­ni­ków i tuto­rów oraz baz wie­dzy przy­go­to­wa­nych przez organizatorów.

Będzie­my pisać gry, a jeśli znaj­dzie się czas i chęt­ni, rów­nież testo­wać ich prototypy.

Tyl­ko tyle i aż tyle.

Po pierw­sze, nie będzie­my grać w goto­we lar­py, tere­nów­ki, jeep­for­my. W pro­gra­mie impre­zy nie pla­nu­je­my żad­nych gier, poza spon­ta­nicz­ny­mi testa­mi kon­cep­tów napi­sa­nych pod­czas HLR.

Po dru­gie. To może być nowość dla bywal­ców kon­wen­tów i festi­wa­li lar­po­wych, ale posta­ra­my się nie impre­zo­wać. Mamy na to pozo­sta­łe 51 tygo­dni w roku i przy­naj­mniej kil­ka imprez, któ­re uda­nie łączą dzi­kie har­ce i bale­ty z reali­za­cją swo­je­go pro­gra­mu i misji.

To nie jest jed­na z tych imprez.

Poświęć­my te dzie­więć dni na pisa­nie gier. Oczy­wi­ście, HLR nie jest impre­zą pod hasłem „100% bez”, ale naszym prio­ry­te­tem jest zadba­nie o twór­czą atmos­fe­rę. Nie mamy nic prze­ciw­ko pisa­niu gier w akom­pa­nia­men­cie butel­ki wina czy kil­ku szkla­nek ginu z toni­kiem. Nato­miast uprze­dza­my, że na zaląż­ki roc­k’n’ro­lo­we­go podej­ścia do HLR będzie­my reago­wać jak Buka na ogni­ska. Posta­ra­my się też osią­gnąć podob­ną skuteczność.

Masz pytanie?

Jeśli tak, skon­tak­tuj się z nami za pomo­cą pro­ste­go for­mu­la­rza kontaktowego.

Posta­ra­my się odpo­wie­dzieć moż­li­wie szybko.

Planowane aktywności

Pokazy

Pre­zen­ta­cje wyse­lek­cjo­no­wa­nych fil­mów z kon­fe­ren­cji lar­po­wych oraz spo­tkań TED doty­czą­ce lar­pów, pro­jek­to­wa­nia i gier.

Testy

Krót­kie roz­gryw­ki czę­ścio­wo goto­wych gier, mają­ce na celu spraw­dze­nie dzia­ła­nia zasto­so­wa­nych rozwiązań.

Dyskusje

Godzin­ne sesje poświę­co­ne kon­kret­nym zagad­nie­niom pro­jek­to­wym w for­mie dys­ku­sji pro­wa­dzo­nej przez moderatora.

Praca własna

Czas prze­zna­czo­ny na pra­cę nad przy­wie­zio­ny­mi w gło­wach pomy­sła­mi oraz zapo­zna­nie się z przy­go­to­wa­ną lite­ra­tu­rą doty­czą­cą lar­pów oraz pro­jek­to­wa­nia gier.

Sesja konfrontacji

Moment na pre­zen­ta­cję swo­je­go pomy­słu (3minuty) i/lub efek­tów dotych­cza­so­wej pra­cy pozo­sta­łym uczest­ni­kom, szyb­ką burzę mózgów i zebra­nie opinii.

Prezentacja dnia

Pre­lek­cja poświę­co­na jed­ne­mu z zagad­nień zwią­za­nych z pro­jek­to­wa­niem gier (45 minut) oraz pre­zen­ta­cja nie­ty­po­wych lub awan­gar­do­wych pomy­słów “w tema­cie” (15 minut).

Zostań tutorem

Pro­wa­dzą­cy punk­ty pro­gra­mu to auto­rzy gier od lat dosko­na­lą­cy swój warsz­tat.
W trak­cie nasze­go spo­tka­nia podzie­lą się swo­im doświad­cze­niem, pomy­sła­mi i zdo­by­tą wie­dzą.
Jeśli chcesz dołą­czyć do tego gro­na i popro­wa­dzić któ­ryś z punk­tów pro­gra­mu, zapra­sza­my do zespo­łu.
Na two­ją decy­zję cze­ka­my do 16 sierpnia.

Gdzie, kiedy, za ile 

Spo­ty­ka­my się w ośrod­ku agro­tu­ry­stycz­nym „Przy­sta­nek Ala­ska” w Gli­śnie Wiel­kim na Pomo­rzu. To miej­sce dobrze zna­ne licz­ne­mu gro­nu lar­pow­ców: w latach 2008 – 2014 gości­ło Festi­wal Hard­kon, a od 2015 Dre­am­ha­ven. Ośro­dek poło­żo­ny jest 20 km od Byto­wa, w lesie na obrze­żach Borów Tuchol­skich, nad jezio­rem Kamieniczno.

Nasze spo­tka­nie roz­pocz­nie się w nie­dzie­lę, 29 sierp­nia i potrwa tydzień do nie­dzie­li, 5 wrze­śnia. Spo­tka­nie ma plan otwar­ty. Jeśli z jakiś powo­dów nie może­cie przy­je­chać na całość impre­zy, war­to poja­wić się cho­ciaż na kil­ka dni.

Czas Całość wyda­rze­nia Poje­dyn­cze dni
Noc­leg w dom­ku na polu w dom­ku na polu
Cena 210 zł 170 zł 30 zł/dzień 25 zł/dzień

Plan dnia 

W odróż­nie­niu od kon­wen­tów i festi­wa­li lar­po­wych, nasze spo­tka­nie będzie mia­ło zupeł­nie inny przebieg.

Każ­dy dzień będzie miał taki sam har­mo­no­gram i rytm, acz­kol­wiek w trak­cie wspól­nych spo­tkań codzien­nie poru­szać będzie­my inne aspek­ty two­rze­nia larpów.

Tema­ty poszcze­gól­nych punk­tów pro­gra­mu oraz pro­wa­dzą­cych pre­zen­ta­cje przed­sta­wi­my po 16 sierpnia.

po śnia­da­niu po obie­dzie po kola­cji
11 – 15 16 – 20 21 +
  • pre­zen­ta­cja
  • kon­fron­ta­cja
  • pra­ca własna
  • pra­ca własna
  • wspól­na dyskusja
  • pra­ca własna
  • testy pro­to­ty­po­wych gier
  • poka­zy filmowe

Program

Już nie­dłu­go opu­bli­ku­je­my program.

Zanim zdecydujesz się uciec z nami 

Logi­sty­ka Przy­stan­ku Ala­skaCo zapew­nia­my?Co zabrać ze sobą?Jak dotrzeć?

W ramach akre­dy­ta­cji, do dys­po­zy­cji uczest­ni­ków nie­od­płat­nie jest:
– wspól­na kuch­nia z kuchen­ką gazo­wą, lodów­ką, szaf­ka­mi i pod­sta­wo­wym zesta­wem naczyń;
– umy­wal­nie z zim­ną wodą;
– prysz­ni­ce z cie­płą wodą, czyn­ne w okre­ślo­nych godzi­nach rano i wieczorem;
– parking;
– szcząt­ko­wy dostęp do internetu.

Na miej­scu znaj­du­je się rów­nież skle­pik z pod­sta­wo­wy­mi arty­ku­ła­mi spożywczymi.

Oprócz reali­za­cji opi­sa­nych powy­żej punk­tów pro­gra­mu, zapew­nia­my mate­ria­ły do pra­cy, czyli:
– flipcharty;
– mate­ria­ły papier­ni­cze i piśmien­ni­cze (papier, mar­ke­ry, kolo­ro­we kart­ki post-it itp);
– dostęp do dru­kar­ki (druk czarno-biały);
– biblio­te­kę lar­po­wą zawie­ra­ją­cą wydru­ki dostęp­nych publi­ka­cji lar­po­wych oraz wybra­nych pozy­cji doty­czą­cych pro­jek­to­wa­nia gier;
– mate­ria­ły fil­mo­we, któ­re zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne w trak­cie pokazów.

Mówiąc naj­pro­ściej: zabierz wszyst­ko, co pomo­że ci:
– pra­co­wać wygod­nie (lap­top, ulu­bio­ną her­ba­tę, szczę­śli­wy kamyczek);
– pra­co­wać efek­tyw­nie (z racji odlud­ne­go poło­że­nia, dostęp do inter­ne­tu na Ala­sce ma cha­rak­ter sym­bo­licz­ny i nie moż­na liczyć na to, że uda się ścią­gnąć potrzeb­ne doku­men­ty; jeśli cze­goś potrze­bu­jesz do pra­cy, zabierz to ze sobą);
– prze­żyć tydzień w dom­ku tra­per­skim / namio­cie w pierw­szej poło­wie wrze­śnia w pół­noc­nej Pol­sce (śpi­wór, cie­płe ubra­nie, bar­dzo cie­płe ubra­nie, kąpielówki);
– zadbać o sie­bie w lesie w pierw­szej poło­wie wrze­śnia w pół­noc­nej Pol­sce (kosme­ty­ki, spray na klesz­cze i koma­ry, latar­kę, bate­rie, klap­ki, ręcznik).

Uwa­ga. To pora roku, w któ­rej pogo­da może być dowol­na i zmie­niać się gwał­tow­nie. Przy­go­tuj­cie się na coś, co może przy­po­mi­nać rów­nie dobrze lipiec, jak i listopad.

Naj­pro­ściej – samo­cho­dem. Decy­du­jąc się na komu­ni­ka­cję publicz­ną szu­kaj połą­czeń do miej­sco­wo­ści Lip­ni­ca lub Tucho­mie, skąd za nie­wiel­ką opła­tą na miej­sce impre­zy dostar­czy Cię ala­skań­skie Łoś-Taxi.

Zapraszamy do Wielkiej Larpowej Ucieczki!

Aby ode­rwać się razem z nami od codzien­no­ści i zająć tym, co wszyst­kich nas krę­ci naj­bar­dziej, pro­si­my o dopeł­nie­nie nie­skom­pli­ko­wa­nych formalności.

Aktualności


Nie byłeś jeszcze na Alasce?

Wybierz się na wir­tu­alną wyciecz­kę po ośrodku

Organizatorzy 

Piotr-Budzisz

Piotr Budzisz

Na co dzień zaj­mu­ją­cy się fizy­ką. Ści­sły umysł pozwo­lił mu przez ostat­nie kil­ka lat mie­rzyć się z upio­rem w posta­ci logi­sty­ki Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon. Hob­by­stycz­nie zaj­mu­je się pro­wa­dze­niem (oko­ło) fan­ta­stycz­nych stron inter­ne­to­wych. Od roku jeden z zało­ży­cie­li i orga­ni­za­to­rów cyklicz­nych spo­tkań lar­po­wych Black­Box 3City.

Piotr-Milewski

Piotr Milew­ski

Kaszub z Helu, acz uro­dzo­ny w Gdy­ni i zamiesz­ka­ły tam­że. Współ­twór­ca i głów­ny orga­ni­za­tor Festi­wa­lu Lar­po­we­go Hard­kon w latach 2007–2014. Trzy­krot­ny zdo­byw­ca nagro­dy Zło­ta Maska, czło­nek Jury kon­kur­sów lar­po­wych Zło­ta Bra­ma 2008, Lar­py Naj­wyż­szych Lotów 2013 i 2014 oraz Zło­te Maski 2015.

FunReal

Fun­Re­al

Sto­wa­rzy­sze­nie Twór­ców Gier “Fun­Re­al” dzia­ła w Trój­mie­scie od 2008 roku. Jego głów­nym zada­niem jest orga­ni­za­cja imprez poświę­co­nych grom i fan­ta­sty­ce, a tak­że wymia­na wie­dzy i doświad­czeń wśród auto­rów sze­ro­ko poj­mo­wa­nych gier. Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne impre­zy sto­wa­rzy­sze­nia to festi­wa­le Hard­kon, Dre­am­ha­ven oraz Gramy!(2009–2010), kon­fe­ren­cja lar­po­wa KOLA 2014 oraz kon­went Puc­kon (2010–2011)..